torsdag 25 november 2021

Uppdateringar i YouTubes användarvillkor

 

Den 5 januari 2022 uppdaterar vi våra Användarvillkor ("Villkor") för att förtydliga och göra det lättare att förstå vad du kan förvänta dig av tjänsten. Ändringarna påverkar inte sättet du använder YouTube. Här kan du se en sammanfattning av ändringarna och de uppdaterade Villkoren.

 

I uppdateringen ingår:

 • Ett förtydligande om vad du kan förvänta dig: Vi är mer transparenta med hur vi utvecklar, förbättrar och uppdaterar tjänsten, till exempel med information om varför vi gör ändringar och uppdateringar. Likaså med dem förvarningar du får.
 • Allmänna uppdateringar för tydligare läsbarhet: Våra Villkor förblir ett juridiskt dokument, men vi har gjort vårt bästa för att göra dem lättare att förstå. Vi har bland annat omstrukturerat vissa avsnitt (till exempel Kontoavstängning och Uppsägning) och omformulerat andra (till exempel Ändring av avtalet).
 • Processen för varningar om brott mot communityns riktlinjer: Användningen av YouTube har alltid omfattats av riktlinjer för communityn och tillhörande varningsprocess. Nu ingår dock informationen med varningar om brott mot communityns riktlinjer i Villkoren för att öka transparensen. Hur varningar om brott mot communityns riktlinjer fungerar eller när en kanal eller ett innehåll kan få en varning, förändras inte.
 • Rättslig garanti inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Vi sammanfattar de rättsliga garantier du får under konsumentlagarna inom EES när du använder YouTube.
 • Ångerrätt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Vi lämnar information om din juridiska rätt som konsument inom EES att ångra Villkoren inom 14 dagar från att du har godkänt dem. Vi har även inkluderat EU:s blankettmall för information om ångerrätt ifall du vill utnyttja den rättigheten.
 

Se till att du läser de uppdaterade Villkoren. Genom att fortsätta använda YouTube efter det här datumet godkänner du de uppdaterade Villkoren. Om ditt barn använder YouTube Kids eller om du hanterar barnets YouTube-användning i Family Link kan du nämna de här ändringarna för barnet.

 

Tack för att du deltar i vår globala community!

 

 
 

Hjälpcenter E-postalternativ

 

Vi har skickat detta e-postmeddelande för att informera dig om viktiga ändringar i YouTubes Användarvillkor.

 
 
© 2021 Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

onsdag 24 november 2021

Läs mer om våra uppdaterade Användarvillkor

jonte5.jonteinsports@blogger.com

Den 5 januari 2022 gör vi några ändringar i våra Användarvillkor. Ändringarna påverkar inte din användning av Googles tjänster, men de förtydligar vad du kan förvänta dig av Google, och vad vi förväntar oss av dig, när du använder våra tjänster.

Du kan granska de nya villkoren här. Vi tillhandahåller även en sammanfattning av de viktigaste ändringarna. Här är en kortfattad beskrivning av vad uppdateringen innebär för dig:

 • Mer tydlighet i fråga om vad du kan förvänta dig av Google och vad vi förväntar oss av dig: Vi anger fler exempel för att beskriva det ömsesidigt respektfulla uppförandet vi kräver av alla våra användare. Vi ger även mer insyn i hur vi utvecklar, förbättrar och uppdaterar vårt digitala innehåll, tjänster och varor – inklusive mer information om anledningarna till att vi gör ändringar och ändringar som krävs enligt lag, förvarningen du får och din rätt att frånträda ditt avtal med oss.
 • Rättslig garanti: Vi sammanfattar de rättsliga garantier du har enligt konsumentlagarna i EES när du använder vårt digitala innehåll, tjänster och varor.
 • Ångerrätt: Vi tillhandahåller information om din juridiska rättighet som konsument baserad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att frånträda villkoren inom 14 dagar från dagen då du godkände dem. Vi har även inkluderat EU:s blankettmall för information om ångerrätt ifall du vill utnyttja den rättigheten.
 • Ytterligare definitioner: Vi har lagt till mer förklarande text för att hjälpa dig att förstå vissa juridiska begrepp som används i våra villkor, inklusive "kommersiell garanti", "brist på överensstämmelse" och "rättslig garanti".
 • Förbättrad läsbarhet: Våra villkor förblir en juridisk text, men vi har gjort vårt bästa för att göra dem lättare att förstå, bland annat genom att ordna om en del ämnen så de blir enklare att hitta.

Om du hanterar ett Google-konto åt någon annan via Family Link bör du prata med personen om dessa ändringar.

Tack för att du använder Google!

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Vi har skickat detta e-postmeddelande för att informera dig om viktiga förändringar i Googles Användarvillkor.

måndag 22 november 2021

Updates to YouTube’s Terms of Service

 

On January 5, 2022, we're updating our Terms of Service ("Terms") to help clarify and make it easier to understand what to expect as you use the service. These changes won't affect the way you use YouTube. You can review a summary of the changes and the updated Terms here.

 

At a glance, this update covers:

 • More clarity on what to expect: We're providing more transparency about how we develop, improve, and update our service, including more detail about the reasons we make changes and updates, and the advanced notice we provide to you.
 • General updates for improved readability: While our Terms remain a legal document, we've done our best to make them easier to understand. This includes reorganizing some sections (such as Account Suspension and Termination) and rewording others (such as Changing this Agreement).
 • Inclusion of the Community Guidelines strikes process: Your use of YouTube has always been subject to the Community Guidelines and its strikes process, but we're now explicitly including the Community Guidelines strikes information in the Terms to increase transparency. There are no changes to how Community Guidelines strikes operate, or when a channel or content might receive a strike.
 • Legal guarantee in the European Economic Area (EEA): We're summarising the legal guarantees that you receive under EEA consumer laws when you use YouTube.
 • Withdrawal rights in the European Economic Area (EEA): We're providing information about your legal right as a consumer based in the EEA to withdraw from the Terms within 14 days of agreeing to them. We're also including a copy of the EU Model Instructions on Withdrawal in case you want to exercise that right.
 

Please make sure you read the updates to the Terms. By continuing to use YouTube after this date, you are agreeing to the updated Terms. Note, if you allow your child to use YouTube Kids, or manage your child's use of YouTube through Family Link, take a moment to talk to them about these changes.

 

Thank you for being part of our global community!

 

 
 

Help Center Email options

 

You have received this email to update you about important changes to YouTube's Terms of Service.

 
 
© 2021 Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland